انجام آزمون کم خونی عفونی اسب یه روش مولوکولی با دقت بالا در آزمایشگاه آتیه

کم­ خونی عفونی اسب یک بیماری ویروسی با عامل لنتی ویروس در تک سمیان است که منجر به تب، کم خونی

همولیتیک،زردی، افسردگی و کاهش وزن مزمن می‌شود. حشرات در انتقال این بیماری نقش اصلی را دارند که با انتقال

مکانیکی ویروس ازدام­های آلوده به دام­های سالم باعث ایجاد اپیدمی می­شوند. نشانه های بیماری به­صورت تب، دپرسیون،

ادم، هموراژی، سقطجنین، کاهش وزن مزمن، بزرگی طحال، کم خونی و رنگ پریدگی مخاطات می­باشد. در حال حاضر کنترل

کم خونی عفونی اسبانبر اساس تعیین و شناسایی ویروس کم­خونی عفونی اسبان و آنتی‌بادی­های ضد آن پایه‌ریزی شده است.

PCRو الایزا جزو روش­هایی هستند که جهت شناسایی دام‌های آلوده کاربرد دارد. از این رو آزمون تشخیص بر پایه PCR

بیماری کم خونی عفونی اسبدر آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی آتیه انجام می پذیرد.

Leave a Comment