آزمایشگاه سرولوژی

بخش سرولوژی

کلیه تست­های تشخیصی بیماری­های مختلف بر پایه الایزا (دام­، طیور، آبزیان) انجام آزمون­های تعیین مقادیر مختلف فاکتورهای سرمی خون آزمایشات سرولوژی و ایمنی و خون­شناسی

بخش شیمی

بخش شیمی

تغذیه و جیره نویسی انجام کلیه آزمون­های تجزیه خوراک دام و طیور

بخش میکروب شناسی و اتاق تمیز

بخش میکروبی

بخش میکروب شناسی و اتاق تمیز آزمایشات میکروبی آب کشت و جداسازی کلیه عوامل بیماریزای مختلف (دام­، طیور، آبزیان و زنبور عسل) و انجام آزمون آنتی بیوگرام انجام آزمون­های میکروبی مواد غذایی مختلف انجام آزمون­های قارچی