شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز

محصولات

کیت های تشخیص

توضیح کلی راجب این دسته از محصولات موجود در وبسایت

محیط‌های کشت عمومی آماده مصرف پلیت

توضیح کلی راجب این دسته از محصولات موجود در وبسایت

محیط‌های کشت عمومی آماده مصرف پلیت

توضیح کلی راجب این دسته از محصولات موجود در وبسایت

محیط‌های کشت عمومی آماده مصرف پلیت

توضیح کلی راجب این دسته از محصولات موجود در وبسایت

محیط‌های کشت عمومی آماده مصرف پلیت

توضیح کلی راجب این دسته از محصولات موجود در وبسایت

محیط‌های کشت عمومی آماده مصرف پلیت

توضیح کلی راجب این دسته از محصولات موجود در وبسایت