شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز

بسمه تعالی

کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان

تا دیه شرکت های دانش بنیان

14007338415 شناسه ملی تامین آتیه سلامت البرز نام شرکت
1399/07/05 تاریخ تا د البرز استان
توليدي نوع 2 نوع تا د 04- ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته حوزه فناوری

به موجب این تا دیه، شرکت/موسسه فوق الذکر بر اساس ارزیابی انجام شده طبق »آ ن نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسساتدانش بنیان« و »قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات«، بصورت شرکت/موسسه دانش بنیانتا د شده است.

این تا دیه لزوما به معنای تا د همه کالاها و خدمات شرکت به عنوان کالا و خدمات دانش بنیان نیست. بلکه ممکن است صرفا برخی از کالاهاو خدمات شرکت، مورد تا د کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان قرار گرفته باشند.

اعتبار و صحت این تا دیه از آدرس pub.daneshbonyan.ir قابل استعلام است.

این تا دیه به صورت خودکار و از طریق سامانه دانش بنیان (pub.daneshbonyan.ir) صادر شده است.

شرکت های تا د شده در کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، تا زمانی که تا دیه آن ها در فهرست سامانه دانش بنیان(pub.daneshbonyan.ir) قرار دارد، می توانند از مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان استفاده کنند و در صورت ارزیابی مجدد و عدمتا د شرکت، از این فهرست حذف خواهند شد.

استفاده از هرگونه حمایت، منوط به استعلام دستگاه اجراکننده حمایت، از دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرک تهای دانش بنیان و تا د آن از سوی ایندبیرخانه می باشد. در غیر این صورت دستگاه اجرایی ذیربط بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود. اجرای هر کدام از حمایت ها،مطابق دستورالعمل های اجرایی مراجع ذیربط می باشد.

در صورت هرگونه تخلف در استفاده از تسهیلات مربوط توسط شرکت های تا د شده، مطابق مجازات های ماده ۱۱ قانون »حمایت از شرکت ها وموسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات« با آن ها برخورد می شود.

بنابر آ ن نامه ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع ۲ (صنعتی) و نوپای نوع ۲ مشمول معافیت مالیاتینخواهند بود.

تاریخ چاپ تا دیه: ۱۴/۰۷/۱۳۹۹

دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان

دانلود تاییدیه در قالب فایل PDF