قیمت محصولات شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز

 

شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز

آماده سازی و تهیه محیط کشتهای چند خانه با سفارش مشتری قابل تهیه میباشد.

زمان سفارش و تحویل به دلیل تازه بودن محیط های کشت ۷۲ ساعت میباشد.

شما می توانید لیست قیمت های آتیه سلامت را در زیر دانلود کنید

لیست محیط های کشت عمومی آماده مصرف پلیت تا پایان سال ۱۴۰۱

لیست محیط های کشت عمومی آماده مصرف پلیت
لیست محیط های کشت عمومی آماده مصرف پلیت

لیست محیط های کشت کروم اگار آماده مصرف پلیت تا پایان سال ۱۴۰۱

لیست محیط های کشت کروم اگار آماده مصرف پلیت
لیست محیط های کشت کروم اگار آماده مصرف پلیت

لیست محیط های کشت اختصاصی آماده مصرف پلیت تا پایان سال ۱۴۰۱

لیست محیط های کشت اختصاصی آماده مصرف پلیت
لیست محیط های کشت اختصاصی آماده مصرف پلیت

لیست محیط های کشت آماده مصرف شرکت تا پایان سال ۱۴۰۱

لیست محیط های کشت آماده مصرف شرکت
لیست محیط های کشت آماده مصرف شرکت

لیست کیت و معرف های آماده مصرف تا پایان سال ۱۴۰۱

لیست کیت و معرف های آماده مصرف
لیست کیت و معرف های آماده مصرف

لیست کیت و معرف های آماده مصرف شیمی تا پایان سال ۱۴۰۱

لیست کیت و معرف های آماده مصرف
لیست کیت و معرف های آماده مصرف شیمی