قیمت محصولات شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز

 

شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز

آماده سازی و تهیه محیط کشتهای چند خانه با سفارش مشتری قابل تهیه میباشد.

زمان سفارش و تحویل به دلیل تازه بودن محیط های کشت 72 ساعت میباشد.

شما می توانید لیست قیمت های آتیه سلامت را در زیر دانلود کنید

لیست محیط های کشت عمومی آماده مصرف پلیت تا پایان سال 1401

لیست محیط های کشت عمومی آماده مصرف پلیت
لیست محیط های کشت عمومی آماده مصرف پلیت

لیست محیط های کشت کروم اگار آماده مصرف پلیت تا پایان سال 1401

لیست محیط های کشت کروم اگار آماده مصرف پلیت
لیست محیط های کشت کروم اگار آماده مصرف پلیت

لیست محیط های کشت اختصاصی آماده مصرف پلیت تا پایان سال 1401

لیست محیط های کشت اختصاصی آماده مصرف پلیت
لیست محیط های کشت اختصاصی آماده مصرف پلیت

لیست محیط های کشت آماده مصرف شرکت تا پایان سال 1401

لیست محیط های کشت آماده مصرف شرکت
لیست محیط های کشت آماده مصرف شرکت

لیست کیت و معرف های آماده مصرف تا پایان سال 1401

لیست کیت و معرف های آماده مصرف
لیست کیت و معرف های آماده مصرف

لیست کیت و معرف های آماده مصرف شیمی تا پایان سال 1401

لیست کیت و معرف های آماده مصرف
لیست کیت و معرف های آماده مصرف شیمی