عرضه انواع ژنوم کنترل مثبت(+) جهت انجام آزمونهای مولکولی(PCR)

۱- ژنوم میکروبی

۲- ژنوم قارچی

۳- ژنوم ویروسی

۴- ژنوم انگلی

جهت شناسایی انواع بیماری ها در نمونه های بالینی ، انسان ، دام ، طیور زینتی و طیور صنعتی

 

 

Leave a Comment