معاونت علمی و فناوری                                        تاریخ: ۰۲/۰۶/۱۳۹۹

شبکه آزمایش گاهی فناوری های راهبردی                  شماره:        ۱۱۳۱۹۸

پیوست: ندارد

 

جناب آقای  دکتر مختاری مدیر محترم آزمایشگاه آتیه

 

با سلام و احترام؛ بدینوسیله به اطلاع میرساند، با توجه به بازدیدد و ارزیدابی صدور  ررتتده، آن آزمایش ها  ، عضدو فع ا  ش ه ه آزمایشدهافی تراور ف ا  رافهرد  است. بر این اساس، عمل رد آن آزمایشها  بده صدور  سداننه در نردار سایر مرانز عضو، ارزیابی و رتههبرد  خوافد شد و با توجه به امتیاز نسب شد  در ارزیابی، آزمایشها  مذنور از حمایتفا  این شه ه بر طهق دستورالعمل حمدایتی بهر مرد میرردد.

                   رضا اسدیفرد مدیر شبکه آزمایشگاهی

تهران، خ یابان ستارخان بلوار شهید سیادت، پلاک ۶۵        تلفن: ۶۳۱۰۳۴۵۱

www.LabsNet.ir

دانلود تاییدیه در قالب فایل PDF

پروانه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
پروانه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی