دکتر-علیرضا-مختاری

به نام خدا

 نام: علیرضا نام خانوادگی: مختاری

 سال و محل تولد: تهران- ۱۳۵۵     تحصیلات دانشگاهی:

 • اخذ مدرک دیپلم متوسطه در سال ۱۳۷۲
 • تحصیل در مقطع کاردانی از سال ۱۳۷۴ در دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
 • تحصیل در مقطع کارشناسی از سال ۱۳۷۶ در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و اخذ مدرک در سال ۱۳۷۸
 • انجام پروژه تحقیقاتی مقطع کارشناسی با موضوع بررسی باکتری پاتوژن غذایی اشریشیاکلای در روده ماهیان پرورشی در سال ۱۳۷۸
 • شروع به کار در آزمایشگاه بخش خصوصی از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۴
 • اشتغال در آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی از سال

۱۳۸۴

 • همکاری با موسسه پژوهشی میکروبیولوژی پاسارگاد به عنوان مشاور علمی موسسه
 • تحصیل دررشته کارشناسی ارشد قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۹
 • اخذ درجه ممتاز پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی اثر اسانس زیره سبز بر روی بیان ژن) ۱FUM ( قارچهای فوزاریوم ورتیسیلیوئیدس توکسینزای جداسازی شده در ایران ،به روش RT-PCR در سال ۱۳۹۱

۱۱- ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی PHD باکتری شناسی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۱

 • اخذ درجه ممتاز پایان نامه مقطع دکتری تخصصی PHD با عنوان تعیین ژنوتایپ و الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی

جدایههای سودوموناس آئروژینوزا دامی و انسانی و بررسی فراوانی ژنهای حدت اگزوتوکسین A، آلژینات و ژنهای

 oprL و  oprI

 • راهاندازی و مسئول فنی بخش میکروب شناسی آزمایشگاه صبح سلامت البرز به عنوان آزمایشگاه رفرانس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸
 • مدیر عامل شرکت تحقیقاتی تامین آتیه سلامت البرز
 • مسئول بخش میکروب شناسی، قارچ شناسی و ملکولی آزمایشگاه دامپزشکی آتیه
 • پژوهشگر برتر دومین جشنواره پایان نامه های برتر جشنواره خیام، جایزه ویژه خیام با محور موضوعی اثر علوم پزشکی

)دامپزشکی( به شماره ۱۳۹۸۰۶۰۱۱۰۳۰  در سال ۱۳۹۸

 سوابق تدریس:

۱- تدریس دروس اختصاصی باکتری شناسی، قارچ شناسی و روشهای تشخیص ملکولی در مقطع کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن  فعالیتهای تحقیقاتی:

 دوره های آموزشی:

 • اخذ گواهینامه کارگاه آموزشی GLP به مدت ۴۲ ساعت با همکاری اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۷
 • تدریس در کارگاه آموزشی GLP ویژه کارشناسها و اساتید علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد واحد سوادکوه به مدت ۱۲ ساعت در سال ۱۳۸۸
 • سابقه تدریس درس باکتری شناسی و قارچ شناسی مقطع کارشناسی ارشد
 • شرکت در دوره بازآموزی آموزشی میکروبیولوژی مواد غذایی به مدت ۱۶ ساعت با همکاری پژوهشگاه استاندارد سال ۱۳۹۸
 • شرکت در کارگاه الزامات مورد نیاز آزمایشگاهها انجمن صنفی آزمایشگاهیان دامپزشکی ایران به مدت ۶ ساعت سال ۱۳۹۸ اختراعات  
 • ثبت اختراع با عنوان ) شیر غنی شده با شلتوک برنج به منظور افزایش زمان ماندگاری( در سال ۱۳۸۹
 • کسب مدال نقره جهانی در مسابقات بینالمللی اختراعات ژنو سوئیس با عنوان کاهش بار میکروبی درب نوشابههای گازدار با استفاده از پوششهای نانو آنتیمیکروبیال در سال ۱۳۹۱ و ارائه مقاله به صورت سخنرانی در کشور مالزی سال

۲۱۱۱

 • کسب مدال طلا در دومین المپیاد مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی در واحد خوراسگان اصفهان در مهر ماه ۱۳۹۱ با عنوان

کاهش بار میکروبی درب نوشابههای گازدار با استفاده از پوششهای نانو آنتیمیکروبیال در بخش کشاورزی المپیاد

مقالات خارجی

 • Salmonella Entritidis in captive Siberian Tiger: A case report from “چاپ مقاله با عنوان URL : http://www.idosi.org/gv/gv6(5)11/15.pdf  ۲۱۱۱ در سال Global Veterinaria  )ISI (در مجله “Iran
 • Antifungal effects of various extracts of Ephedra major Host on common چاپ مقاله با عنوان
 •  ۲۱۱۱ در سال Middle-East Journal Of Scientific Research  )ISI( در مجله fungal pathogens
 • https://www.researchgate.net/profile/Pourdad_Panahi/publication/267726331_Evaluation_of_Antifungal_Acti vity_of_Physalis_alkekengi_L_Extracts_on_Microsporum_canis_Candida_albicans_Trichophyton_mentagrop hytes_and_Nocardia_asteroids/links/5740426708aea45ee8455ca0/EvaluationofAntifungalActivityof
 • PhysalisalkekengiLExtractsonMicrosporumcanisCandidaalbicansTrichophytonmentagrophytesand
 •  .Nocardiaasteroids.pdf
 • Assesment of Aflatoxin M1 Contamination in Raw Milk by ELISA in چاپ مقاله با عنوان  ۲۱۱۱ در سال American-Eurasian Journal of Toxicology Sciences )ISI( در مجله Urmia,Iran
 •  http://www.idosi.org/aejts/3(4)11/4.pdf
 • β – lactams and tetracyclines antibiotic residue detection in bulk tank  چاپ مقاله با عنوان
 •  http://ijph.tums.ac.ir  ۲۱۱۳ در سال Iranian journal publication Health  در مجله milk in iran
 •  Efficacy of Cuminum cyminum essential oil on FUM1 gene expression of  چاپ مقاله با عنوان
 • Avicenna journal of  در مجله fumonisin-producing Fusarium verticillioides strains
 •  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4352531/  ۲۱۱۵ در سال phytomedicine
 • Chemical Composition and Antifungal Activity of Trachyspermum چاپ مقاله با عنوان
 • Journal of  در مجله copticum Essential Oil Against Alternaria alternata (In-Vitro Study)   https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=454794  ۲۱۱۵ در سال  Medicinal Plants
 • Detection of diarrhoeagenic Escherichia coli virulence genes by multiplex- چاپ مقاله با عنوان Scientific Journal of  در مجله PCR method and their antibiotic susceptibility profile  doi: 10.14196/sjm.v4i7.1913 2115 در سال Microbiology
 • Molecular detection of inv A and spv virulence genes in Salmonella  چاپ مقاله با عنوان Scientific Journal of  در مجله typhimurium isolated from human and animals in Iran  doi: 10.14196/sjm.v4i7.1914    ۲۱۱۵ در سال Microbiology   Genotyping of Pseudomonas aeruginosa strains as a multidrug چاپ مقاله با عنوان -۹ resistant (MDR) bacterium and evaluating the prevalence of ESBLs and some
 •  Iranian  در مجله virulence factors encoding genes by PFGE and ERIC-PCR methods  در سال Impact Factor (2018): 1.183 با ضریب تاثیر Journal of Pharmaceutical Research
 •   ۱۰٫۲۲۰۳۷/IJPR.2019.1100762   جولای ،۲۱۱۸
 • The study of Cumin oil essence on the function of FUM1 genes in  چاپ مقاله با عنوان  -۱۱  International Journal of  در مجله Fusarium verticillioides by molecular analysis  http://www.ijmcm.ir/article_668013.html  ۲۱۱۸ در سال Molecular and Clinical Microbiology
 • EVALUATION OF MexAB-OprM EFFLUX PUMP AND  چاپ مقاله با عنوان  -۱۱ DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY IN  در PSEUDOMONAS AERUGINOSA HUMAN AND VETERINARY ISOLATES
 • DOI: 10.15547/bjvm.2019-  ۲۱۱۹ در سال  Bulgarian Journal of Veterinary Medicine  مجله
 • ۰۰۷۰ مقالات داخلی
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره های آبی، الکلی و استنی گیاه ریش بز) Ephedra major Host( بر روی سویه های استاندارد گونه های استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوکوس پیوژنز، سودوموناس
 • آئروژینوزا و اشریشیاکلی در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی مقایسهای ایران )دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد
 •  http://jcp.srbiau.ac.ir/article_5336_6.html  ۱۳۸۸  علوم و تحقیقات( در سال
 • چاپ مقاله با عنوان آنالیز خطر میکروبی درب نوشابههای گازدار و بدون گاز استان تهران از لحاظ بار میکروبی و
 • مقایسه با درپوشهای نانو آنتی باکتریال در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی مقایسهای ایران )دانشکده علوم تخصصی
 • دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات( در سال  ۱۳۸۸  http://jcp.srbiau.ac.ir/?_action=articleInfo&article=5335 3- چاپ مقاله با عنوان نوینترین روش استخراج دزوکسی نوکلئیک اسید پاتوژنهای غذایی به وسیله ذوب و انجماد
 • سلولی )ازت مایع( در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی مقایسهای ایران )دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات( در سال  ۱۳۸۸
 • ۴- چاپ مقاله با عنوان بررسی اثر ضدقارچی و تغییرات مورفولوژیکی اسانس زیره سبز بر روی جدایههای قارچ
 • فوزاریوم ورتیسیلیوئیدس جداسازی شده در ایران در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی مقایسهای ایران )دانشکده
 •                  علوم      تخصصی       دامپزشکی       واحد      علوم       و      تحقیقات(      در       سال          ۱۳۹۱
 •  http://jcp.srbiau.ac.ir/?_action=articleInfo&article=5572
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی آلودگی میکروبیولوژی جوانههای خوراکی شبدر، ماش و گندم در شهر تهران در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی مقایسهای ایران )دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات( در سال ۱۳۹۲
 •  http://jcp.srbiau.ac.ir/article_1568_d300775929358fe2cdc7ceb9c922378f.pdf
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی میزان تأثیر نانو اسانسهای گیاه زیره سبز و مرزه بر روی گونههای آسپرژیلوس جدا شده از پودر ماهی تولیدی کارخانجات استان مازندران در مجله علمی – پژوهشی میکروبشناسی موادغذایی ، دانشگاه
 •  http://jfm.iaushk.ac.ir/article_641638.html  ۱۳۹۳ آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال
 • چاپ مقاله با عنوان افزایش زمان ماندگاری خاویار ایرانی با استفاده از لفاف های نانو نقره بر پایه دیاکسیدتیتانیوم و تعیین میزان باقیماندگی ذرات به روش تیتراسیون در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی
 •                  مقایسهای ایران  )دانشکده علوم  تخصصی   دامپزشکی   واحد  علوم  و  تحقیقات(  در   سال   ۱۳۹۴
 •  http://jcp.srbiau.ac.ir/article_7549_12.html
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی تأثیر سه محلول ضدعفونی کنندهD.S.H ، Septisurface وH2O2  بر آلودگی سطوح یونیت بخش ترمیمی دندانپزشکی در مجله علمی – پژوهشی دندانپزشکی مشهد ،در سال  ۱۳۹۴
 •  http://jmds.mums.ac.ir/article_5804_0.html
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی ژن های blaTEM و blaPSE مولد بتالاکتاماز در جدایه های بالینی سالمونلا تیفی موریوم با روش Multiplex-PCR در مجله علمی – پژوهشی میکروب شناسی پزشکی ایران، در سال ۱۳۹۴
 •                                             URL: http://ijmm.ir/article1492fa.html
 • ۱۱-  چاپ مقاله با عنوان جداسازی باکتری سودوموناس آئروژینوزا و ژن اینتگرون کلاس I  از نمونههای ورم پستان تحت
 •                    بالینی   گاوهای   شیری   استان   تهران         در مجله علمی-پژوهشی نشریه دامپزشکی، در سال ۱۳۹۵
 •  .html115_2-29https://www.civilica.com/Paper-JR_VTJ-JR_VTJ-
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی پوست پرتقال) Citrus sinensis Peel( در شرایط آزمایشگاهی در مجله علمی-پژوهشی پزشکی مازندران، در سال ۱۳۹۶  URL: http://jmums.mazums.ac.ir/article
 •  ۱۹۸۴۰fa.html
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و عوامل میکروبی جدا شدهاز نمونه های شیر خام گرفته شده از موارد حاد و تحت حاد ورم پستان در دام ها در مجله علمی-پژوهشی پیاورد سلامت، اسفند ۱۳۹۶ URL: http://payavard.tums.ac.ir/article16425html
 • چاپ مقاله با عنوان شناسایی ژن های مقاومت به سولفانامید) ۲sul3 ،sul ( ، تتراسایکلین tet(D) ، tet(C) ،  tet(A)  و اینتگرون intI  در نمونه اشریشیاکلی جداسازی شده از نمونه های ورم پستان) Mastitis(در نشریه دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، پاییز ۱۳۹۸  
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی فراوانی ژنهای حدت اگزوتوکسین A، اگزوآنزیم، آلژینات و oprI وoprL در جدایههای سودوموناس آئروژینوزا دامی و انسانی و تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در نشریه دانشگاه علوم پزشکی استان البرز

        کنگره ها

 • ارائه مقاله به صورت شفاهی با عنوان” تقلیل میزان باکتری اشریشیاکلی تزریقی در آب CIP کارخانجات صنایع غذایی با استفاده از فناوری نانو” در همایش فناوریهای نوین، غذای سالم دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۹۱
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان “افزایش زمان ماندگاری خاویار ایران با استفاده از پوششهای بستهبندی نانو نقره در فاز کلوئیدی” در اولین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۹۱
 • Increasing the durability of Iran caviar by means of nano- ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان در ترکیه NAFI 2011 در کنگره صنعت غذایی silver packaging
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان افزایش زمان ماندگاری خاویار ایران با استفاده از پوشش های نانو بر پایه دیاکسید تیتانیوم و پارتیکل سیلور به منظور کاهش بار میکروبی در اولین کنفرانس بینالمللی ایروان ارمنستان ۵- ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان “بررسی میزان آلودگی باکتریایی آبهای معدنی در سال ۱۳۸۹ “در اولین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۹۱

۶- ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان” بررسی آلودگی میکروبی در سسهای مایونز یکبار مصرف” در اولین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۹۱ ۷-  ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان ” بررسی وضعیت میکروبی کشکهای خشک موجود در بازار” در اولین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۹۱

 • ارائه مقاله به صورت پوستر در اولین کنگره موادغذایی سال ۲۱۱۹ در تهران با عنوان بررسی میکروبی اولیه بر روی جوانههای گیاهی بسته بندی شده در تهران
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان ارزیابی آفلاتوکسین۱M در شیرهای خام دامداریهای ارومیه در اولین همایش ملی صنعت و بهداشت موادغذایی با منشاء دامی در قم در سال ۱۳۹۱

۱۱-  ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان” بررسی میزان آلودگی شیرهای خام به بتالاکتامها و تتراسایکلین با کیت توئین سنسور بیتی در شهرستانهای شیراز، ساری، تبریز و کازرون” در دومین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۹۱

 • ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان” بررسی میزان تاثیر نانواسانس زیره سبز بر روی گونههای آسپرژیلوس جدا شده از پودر ماهی تولیدی کارخانجات استان مازندران” درسومین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۹۲
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان ” بررسی وجود بافتهای غیر مجاز و تشخیص نوع گوشت مصرفی و آلودگی میکروبیولوژیکی در فرآوردههای گوشتی عرضه شده در استان البرز ” در اولین کنگره ملی غذای حلال ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پاییز ۱۳۹۸
 • شرکت در هفتمین کنگره بینالمللی دامپزشکی طیور در بهمن ماه ۱۳۹۸ – تهران

طرحهای تحقیقاتی

۱- همکاری در انجام طرح تحقیقاتی موسسه تحقیقات شیلات ایران با عنوان بررسی بستهبندی خاویار ایران با استفاده از

پوشش های نانو بر پایه دیاکسید تیتانیوم و پارتیکل سیلور به منظور کاهش بار میکروبی به مسئولیت دکتر عباسعلی مطلبی )موسسه تحقیقات شیلات ایران( در سال ۱۳۹۱

تالیفات

 • انتشار CD آموزشی آزمونهای شیمی مواد غذایی با همکاری انتشارات انوار دانش با مجوز وزارت ارشاد ۱/۳۴۵ در زمستان ۱۳۹۱
 • ترجمه کتاب تضمین کیفیت غذا با همکاری گروه مترجمین ) انتشارات دانشگاه آزاد واحد سوادکوه( در سال ۱۳۹۱
 • انتشار CD اطلس تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی – انتشارات دانشگاه آزاد واحد سوادکوه با مجوز

۱/۳۴۵ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – تابستان ۱۳۹۱

 • تالیف کتاب استانداردهای آزمایشگاههای کنترل کیفی مواد غذایی )با همکاری گروه مولفین( انتشارات دانشگاه آزاد واحد ابهر در سال ۱۳۹۱
 • تالیف کتاب روش تحقیق مقدماتی در علوم پایه )با همکاری گروه مولفین( موسسه انتشارات دانشگاه تهران در سال

۱۳۹۲

 • تالیف کتاب بررسی تاثیر بستهبندی نانو بر روی زمان ماندگاری خاویار ایران )با همکاری گروه مولفین( موسسه

۲۰۱۴ در سال LAMBERT

 • انتشار CD آموزشی Atlas of Food Microbiology در سال ۱۳۹۴ با همکاری اعضا محترم هیات علمی

داوری مقالات

 • داوری مقاله مجله علمی پزشکی جندی شاپور
 • داوری مقاله مجله علمی پزشکی اردبیل
 • داوری مقاله مجله علمی پزشکی فسا
 • International Journal of Food Research داوری مقاله مجله
 • International Journal of Molecular and Clinical Microbiology داوری مقاله مجله

(IJMCM) دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

 • داوری مقاله مجله علمی پزشکی رازی

دکتر علیرضا مختاری

دکتر علیرضا مختاری
دکتر علیرضا مختاری