شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز
دکتر امین هاشم پور

مسئول فنی آزمایشگاه