شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز

دستور العمل ارسال نمونه برای آزمایش های دامپزشکی

دستور العمل ارسال نمونه برای آزمایش های دامپزشکی
دستور العمل ارسال نمونه برای آزمایش های دامپزشکی

دستورالعمل ارسال نمونه به آزمایشگاه

ارسال نمونه براي آزمایش هاي ميكروب شناسي الف ارسال نمونه براي باكتريشناسي هوازي

  • نمونه ها میبایست حدامکان تازه باشند.
  • سطح اندام مورد نمونه برداري را قبل از استفاده از سوآب، با شعله یا یك اسکالپل داغ، بسوزانيد.
  • سوآب ها را در یك محيط مناسب )ایزوتونيك استریل( به آزمایشگاه منتقل كنيد.
  • ميکروارگانيسم هاي سخت رشدهمانند مایکوپلاسما ها، كامپيلوباكتر و لپتوسپيرا نيازمند توجه خاص میباشند.
  • اغلب باكتري ها پس از 24 ساعت طی دوره انکوباسيون در محيط هاي كشت رشد می كنند. در صورت انجام تست آنتی بيوگرام نيازمند یك فرصت 24 ساعت دیگر نيز می باشد.

زمان كشت برخي از باكتري ها:

-كشت سالمونلا همراه با غنی سازي حداقل 4 روز

-كشت كامپيلوباكتر تا 5 روز زمان

-بروسلا آبورتوس حداقل 5 روز

-كشت مایکوپلاسماها از 10 روز الی 4 هفته

ب ارسال نمونه براي باكتري شناسي بي هوازي :

  • براي سوآب ها از محيط هاي انتقال بی هوازي استفاده كنيد.
  • براي انتقال مایعات، ظرف محتوي نمونه را تا لبه بالایی ازمایع پر كنيد تا هيچ گونه هوا داخل آن

 

تصویب كننده

نام: دکتر علیرضا مختاری

سمت: مدیر آزمایشگاه

تاریخ و امضاء:

تایید كننده

نام: دکتر علیرضا مختاری

سمت: مسئول فنی

تاریخ و امضاء:

تهیه كننده

نام:  رویا آقایار

سمت: کارشناس تضمین کیفیت

تاریخ و امضاء:

………………

دستورالعمل ارسال نمونه

دانلود فایل دستورالعمل ارسال نمونه آتیه سلامت

دانلود فایل آزمایشگاه بیوشیمی آتیه سلامت