خانم مهندس پریناز شاهی

خانم مهندس پریناز شاهی- مسئول امور اداری و مالی- پذیرش و جوابدهی