خانم مهندس وجیهه تورانی

خانم مهندس وجیهه تورانی- پرسنل بخش شیمی