شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز
خانم مهندس زینب علی جعفر

خانم مهندس زینب علی جعفر – کارشناس بخش ملکولی