شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز
خانم مهندس ریحانه اله پناهی

خانم مهندس ریحانه اله پناهی- کارشناس بخش میکروب شناسی و قارچ شناسی