شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز
جداسازی پروتئین از کلیه نمونه های طبیعی

شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز توانایی جداسازی و تخلیص پروتئین را از کلیه منابع و نمونه های با پایه طبیعی گیاهی و جانوری دارا می باشد.

جداسازی پروتئین از کلیه نمونه های طبیعی

قبل از توصیف ساختار و مکانیسم عملکرد یـک پـروتئین، ابتـدا بایـد آن را خـالص کـرد و سـپس مـورد بررسـی قـرار داد.
خالصسازي پروتئین به مجموعهاي از فرآیندها گفته میشود که در آن یک یا تعداد انـدکی از پـروتئین هـا از یـک ترکیـب
پیچیده که ممکن است سلول، بافت یا موجود زنده کامل باشد، خالص میگردد. براي این که بتوانیم عملکردها، ویژگیهـاي
ساختاري و برهمکنشهاي پروتئین مورد نظرمان را دریابیم ابتدا لازم است تا آن را خالص کنـیم. در فراینـد خـالص سـازي،
قسمت پروتئینی و غیرپروتئینی از یکدیگر جدا میشوند. بیشترین چالش مربوط به زمانی است که پروتئین مورد نظر باید از
سایر پروتئینها جدا گردد. مراحل خالصسازي معمولاً به اندازه پروتئین، ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی، تمایل اتصالی و فعالیت
زیستی پروتئین مورد نظر بستگی دارد. محصول نهایی فرایند تخلیص، پـروتئین جداسـازي شـده نـام دارد. معمـولاً فراینـد
تخلیص پروتئین، شامل فیلتراسیون و یک یا چند مرحله کروماتوگرافی است. با استفاده از روشهایی مانند کروماتوگرافی و
بهینه سازي آن، مولکولهاي خالصتري بدست میآید و تحقیقات دقیقتري انجام میگیرد. در نتیجـه، بـا تخلـیص مولکـول
مورد نظر، میتوان از آن در صنایع مختلف از جمله پزشکی استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *