شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز توانایی جداسازی و تخلیص پروتئین را از کلیه منابع و نمونه های با پایه طبیعی گیاهی و جانوری دارا می باشد.

Leave a Comment