شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز با توجه به نیاز بخش تشخیصی و تحقیقاتی اقدام به تولید کیتهای مختلف عمومی و اختصاصی رنگ آمیزی باکتری و اجزای باکتری- انگل- هماتولوژی و سایر رنگها و معرفها نموده است.

Leave a Comment