کاربرد/دامنه کاربرد: جهت جداسازی و شمارش استافیلوکوکهای کواگولاز مثبت در مواد غذایی استفاده می شود.
تولید کننده:شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز

Leave a Comment