این محلولها با پایه الکلی و غیرالکلی با بیشترین میزان تاثیر بر روی کلیه اجرام قابل استفاده برای منازل- مصارف صنعتی- کارخانجات- مراکز درمانی و دامداری و مرغداریها

Leave a Comment