شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز برای اولین بار موفق به تولید آلبومین به همت محققین و پژوهشگران ایرانی این شرکت در کشور شده است.

Leave a Comment