شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز


بافر TBE-10X جهت مصرف ملکولی و رنگ اتیدیوم بروماید
بافر TBE-10X جهت مصرف ملکولی و رنگ اتیدیوم بروماید
محلول ضدعفونی سطوح در حجمها و بسته بندیهای مختلف با بیشترین کارآیی
محلول ضدعفونی سطوح در حجمها و بسته بندیهای مختلف با بیشترین کارآیی
محلولهای ضدقارچ- ضدکلر- ضدعفونی جهت استفاده در پرورش ماهیان زینتی و آکواریومی
محلولهای ضدقارچ- ضدکلر- ضدعفونی جهت استفاده در پرورش ماهیان زینتی و آکواریومی
زرده تخم مرغ استریل ساده و حاوی تلوریت پتاسیم
زرده تخم مرغ استریل ساده و حاوی تلوریت پتاسیم
سرم گوساله
سرم گوساله
محلو ضدعفونی دست در حجمهای مختلف و بسته بندی های مختلف
محلو ضدعفونی دست در حجمهای مختلف و بسته بندی های مختلف
محلول ضدعفونی دست
محلول ضدعفونی دست
محلول ضدعفونی دست
محلول ضدعفونی دست
تصاویر مربوط به محصولات
تصاویر مربوط به محصولات
تصاویر مربوط به محصولات
تصاویر مربوط به محصولات
تصاویر مربوط به محصولات
تصاویر مربوط به محصولات
تصاویر مربوط به محصولات
تصاویر مربوط به محصولات
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی4
بخش تولیدی4
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی
بخش تولیدی

پاورپوینت معرفی محصولات