بخش میکروبی
  • آزمایشات میکروبی آب
  • کشت و جداسازی کلیه عوامل بیماریزای مختلف (دام­، طیور، آبزیان و زنبور عسل) و انجام آزمون آنتی بیوگرام
  • انجام آزمون­های میکروبی مواد غذایی مختلف
  • انجام آزمون­های قارچی