شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز
تصویر بخش ملکولی
  • بخش ملکولی
  • انجام کلیه آزمون­ های ملکولی تشخیصی (PCR, RT-PCR, Real Time PCR)
  • کنترل کیفی محصولات بیولوژیکی