شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز
آزمایشگاه سرولوژی
  • کلیه تست­های تشخیصی بیماری­های مختلف بر پایه الایزا (دام­، طیور، آبزیان)
  • انجام آزمون­های تعیین مقادیر مختلف فاکتورهای سرمی خون
  • آزمایشات سرولوژی و ایمنی و خون­شناسی