شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز- آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی آتیه به عنوان مرکز آزمونهای تخصصی جهت بهبود روند تشخیص بیماریهای مختلف و مزمن در دامها (اسب، گاو، گوسفند و سایر حیوانات و پرندگان)، کلیه تستهای تخصصی و تکنیک الکتروفورز پروتئین های سرم با تجهیزات تخصصی را انجام می دهد. این آزمایشگاه آماده خدمت­ رسانی در این زمینه به سراسر کشور می­باشد.

Leave a Comment