انجام آزمون مولکولی شناسایی ژنهای هموزیگوت و هتروزیگوت با روش کاملا تخصصی و انحصاری و تایید شده و معتبر در آزمایشگاه تخصصی دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز

(آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی آتیه)

در آزمایشگاه دامپزشکی آتیه سه ژن جهت بررسی همو و هترو بودن مورد بررسی قرار می گیرد. این آزمون میزان بررسی و

دقت حضور سایر ژنهای مرتبط با این آزمون را افزایش می دهد.

شاید تنها تفاوت هتروزیگوت و هموزیگوت در نتایج بره‌های متولد شده باشد. تفاوت کلیدی همو و هترو در این است که،

قوچ‌های هترو ۵۰% بره‌هایش هترو می‌شوند و قوچ‌های همو همه بره‌هایش هترو می‌شود. تنها تفاوت هتروزیگوت و

هموزیگوت در نتایج بره هایمتولد شده میباشد. که جهش های ایجاد شده در ژنهای ذکر شده بالا موجب افزایش بروز

دوقلوزایی در گوسفندان خواهد شد.

Leave a Comment