خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ثبتنام افراد و شرکت ها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور،دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسادکتری،کارشناسی ارشد،کارشناسی،شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت میکند.

جهت اطلاع بیشتر و ثبتنام وارد لینک http://labsnet.ir/page/2178 شوید.

 

Leave a Comment