انجام کلیه پروژه های آزمایشگاهی و دانشجویی مطابق با متد روز

مشاوره در راستای ارائه خدمات و محصولات با کیفیت در کارخانه های تولیدی

اراِئه خدمات آموزشی در تمامی بخش های آزمایشگاهی

راهنمایی و مشاوره در خصوص ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه و بهبود بخشی در بخش تضمین کیفیت

تجهیز دستگاه های مورد نیاز

تامین وسابل مصرفی و کیت ها

Leave a Comment