آقای رضا بایی- کارشناس ارشد تغذیه دام- مسئول فنی بخش کشاورزی

آقای رضا بایی- کارشناس ارشد تغذیه دام- مسئول فنی بخش کشاورزی

مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگی :رضا بایی الشَکی
۱۳۶۴/۰۶/۰۷ : تولد تاریخ
محل تولد : استان مازندران – نوشهر
تلفن تماس : ۰۹۱۲۴۶۴۸۰۷۷
آدرس الکترونیکی :
reza_baeelashaki@yahoo.com
سوابق تحصيلی :
مقطع رشته
کاردانی) فوق دیپلم ( دامپزشکی
کارشناسی ) لیسانس ( علوم دامی
کارشناسی ارشد ) فوق لیسانس ( تغذیه دام و طیور
دکتری تخصصی ( PhD ( دامپزشکی ) گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور (
گرایش بهداشت خوراک دام
کتب ترجمه/ تاليف 
عنوان کتاب سال انتشار کتب
تأليف
تجزیه پذیري بقوالت ) خوراک دام ( در آزمایشات تغذیه اي به روش کيسه هاي
نایلونی
۱۳۹۷
انتشارات نوروزي
۱۳۹۹ تاثير گياهان دارویی بر عملکرد سيستم ایمنی , خونی و گوارشی طيور
انتشارات نوروزي
فهرست مقاالت : الزم به ذکر است که , کليه مقاالت داراي certificate ميباشند .
نوع عنوان مقاله عنوان مجله و سال انتشار
نام نویسندگان )نویسنده مسئول
مقاله را با عالمت * مشخص
فرمایید
عناوین مقاالت
مجالت علمی
پژوهشی )داخلی
و خارجی(
چاپ شده
تعیین تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام علف
پشمکی و مقایسه آن با علوفه های یونجه، شبدر سفید و
قرمز به روش کیسه های نایلونی
Livestock Research for Rural Development
The international journal
for research into
sustainable developing
world
Agriculture
۲۰۱۹
۱* رضا بایی الشکی
۱ Reza baeelashaki *
مطالعه تعیین دوز ۵۰ درصد کشندگی) LD50 ) داروی
کتامین در بلدرچین انگلیسی
Science& enginieering
in paris , france on the
۱۳ of may 2020
۱* رضا بایی الشکی
Reza baee lashaki*
اثر استفاده از بره موم درجیره بر پاسخ دستگاه ایمنی مرغان
تخمگذار تجاری
مجله علوم دامی کشور -تابستان
۹۹-انجمن زنبور عسل ایران –
سخنرانی ORAL

*رضا بایی الشکی۱
بررسی هیستوپاتولوژی میزان آلودگی سارکوسیستیس در
دام های کشتار شده در کشتارگاه دام شهرستان فردیس
مجله دانشگاه تبریز
مرداد ماه ۹۸
۱ رضا بایی الشکی *
مطالعه تاثیر عصاره آبی میوه integrima Berberis و
برگ spicata Mentha بر هوموستاز گلوکز، پروفایل
چربی و میزان سرمی مالون دی آلدئید در رت های دیابتی
شده با آلوکسان
INTERNATIONAL nd 2
CONGERESS ON
ENGINEERING,
TECHNOLOGY &
INNOVATION 16 – ۱۷ JULY
۲۰۲۰ – DARMSTADT
UNIVERSITY, GERMANY
۱ رضا بایی الشکی *

بررسی اثرات آلودگی قارچی مواد خوراکی بر عملکرد
پرندگان و نقش زئولیت ها بر کاهش تاثیرات منفی
آفالتوکسین های خوراکی
مجموعه مقاالت علمی پژوهشی
چهارمین همایش بین المللی افق های
نوین در علوم کشاورزی- خرداد ماه
۹۸
۱ رضا بایی الشکی *
پذیرفته شده
مطالعهی اثر وجود بره موم زنبور عسل در جیره بر
عملکرد مرغ تخمگذار
هفتمين کنگره بين المللی
دامپزشکی طيور
بهمن ماه ۹۸
۱ رضا بایی الشکی *
بررسی اقتصادی ورم پستان تحت بالینی در گله های
گاو شیری استان البرز
اولین کنفرانس ملی فناوری های
نوین دامپزشکی دانشگاه آمل
۱۴۰۰
۱ رضا بایی الشکی *
بررسی اثر تانن بر ارزش غذائی سورگوم دانه ای بر
عملکرد مرغان تخمگذار لگهورن
نهمین کنگره و اولین کنگره بین
المللی علوم دامی ایران – دانشگاه
ساری – ۱۴۰۰
*
۱ رضا بایی الشکی
عناوین مقاالت
مجالت علمی
ترویجی
چاپ شده
بررسی میزان شیوع سل گاوی در گاوداری
های صنعتی شهرستان کرج
مجله و نشریه علمی آموزشی
دامپزشکی نوین – زمستان ۱۳۹۸
۱ رضا بایی الشکی *
معرفی بره موم به عنوان افزودنی خوراکی جوجه های
گوشتی و نقش آن در بهبود عملکرد، خصوصیات
استخوانی و سیستم ایمنی
مجله و ماه نامه ی دنیای کشت
و صنعت – بهار ۱۳۹۸
۱ رضا بایی الشکی *
پذیرفته شده
ارزیابی و مقایسه خصوصیات جایگاه های نگهداری
بر عملکرد گوسفند در سیستم پرورش روستایی
پنجمین کنفرانس ملی مدیریت
پرورش دام، طیور و آبزیان مهرماه
۹۸
) دانشگاه کرمان (
*
۱ رضا بایی الشکی

بررسی تهیه کمپوست تلفات طیور به عنوان یک
روش حذف تلفات و کاهش بار آلودگی محیط
چهارمین کنفرانس ملی نوآوری
در دامپزشکی و علوم دامی –
۱۴۰۰
۱ رضا بایی الشکی *
چاپ شده
بررسی میزان آلودگی شیر محلی)خام( مصرفی به
بروسلوز در شهرستان سبزوار
همایش و کنگره دانشگاه شهید
بهشتی آبان ۹۸
*رضا بایی الشکی۱
عناوین مقاالت
ارائه شده در
همایش ها
مطالعه تغییرات کیفی نخاله های پسته، به عنوان
خوراک دام، به صورت خشک و سیلو شده
ششمین همایش ملی مدیریت
بهداشت دام
بهمن ماه ۹۸
دانشکده دامپزشکی شیراز
*رضا بایی الشکی۱
پذیرفته شده
بررسی امکان کاهش سطح مایکوتوکسین ها در
خوراک دام با استفاده از پروبیوتیک ها
سومین همایش بین المللی و
یازدهمین همایش ملی
بیوتکنولوژی
*رضا بایی الشکی۱
نوع عنوان محل تاریخ شروع تاریخ خاتمه
برگزاري/
شرکت در
کارگاهها و
دوره هاي
آموزشی
مرکز اصالح نژاد دام دوره آموزشی تلقيح مصنوعی دام
کشور
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ ۱۳۹۰/۰۳/۰۱
سيستم مدیریت زیست محيطی )مخصوص دانشجویان
دامپزشکی و علوم دامی(
دانشگاه محل تحصيل
۲۶
december
۲۰۱۱
۲۷ december
۲۰۱۱
مدیریت اقتصاد و فکر در دامپزشکی)سخنران
دکتر انصاري فرد(
اداره علوم دامی
کشوري ) کرج (
گواهی داده زمستان ۱۳۹۷
نشد
سومين سمپوزیوم ملی هشدار مصرف آنتی بيوتيک ها
)مقاوت ميکروبی از هشدار تاعمل(
موسسه سرم سازي
رازي)کرج(
۱ روز پایيز ۹۷
همایش ملی تب برفکی – پيشگيري-کنترل و چالش هاي
پيش رو
موسسه سرم سازي رازي
)کرج(
۸ ساعت پایيز ۹۸
آشنایی با نرم
افزارهاي تخصصی
کامپيوتري
دوره آموزشی ICDL درجه ۱ موسسه رهيافت گستر مهر ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ ۳۲ ساعت
دوره آموزشی ICDL درجه ۲ موسسه رهيافت گستر مهر ۰۷/۰۷/۱۳۹۶ ۳۲ ساعت
)گواهینامه
های
حضور در
همایش ها،
کنگره ها و
سمینارها(
Review of the avian medicine : principles and
vaccination
همایش بين المللی طيور –
هتل المپيک تهران
زمستان ۹۸ ۲ ساعت
دومين گنگره بين المللی و دهمين کنگره پژوهشی زنبور
عسل ایران
موسسه تحقيقات علوم
دامی کشور
بهمن ماه ۹۸ ۲ روز
چهارمين کنگره بين المللی و هشتمين همایش کشوري
بروسلوز
دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی
شهيد بهشتی
آبان ماه ۹۸ ۸ ساعت
چهارمين کنگره ساالنه بين المللی توسعه کشاورزي دانشگاه تبریز مرداد ماه ۹۸ ۲۴ ساعت
چهارمين همایش بين المللی افق هاي نوین در علوم
کشاورزي
مرکز همایش هاي بين
المللی تهران
خرداد ماه ۹۸ ۱ روز
هفتمين کنگره بين المللی دامپزشکی طيور تهران، هتل المپيک بهمن ماه ۹۸ ۲ روز
دانشگاه شيراز ششمين همایش ملی مدیریت بهداشت دام
بهمن ماه ۹۸ ۱ روز
پنجمين کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طيور و
آبزیان
دانشکده دامپزشکی دانشگاه
شهيد باهنر کرمان
مهر ماه ۹۸ ۱ روز

 

دانلود فایل رزومه آقای رضا بایی

download-now
download-now