خانم فرشته سپهری

کارشناس فنی بخش محیط زیست

کارشناس تهیه محیط کشت

بخش اداری و انبارداری