خانم رویا آقایار

مسئول تضمین کیفیت

سوپروایزر

کارشناس بافت شناسی و سلولی – مولکولی

پذیرش و جواب دهی