• بخش هیستوپاتولوژی
  • تعیین ماهیت بافت­­ های مجاز و غیر مجاز در زمینه تقلبات فرآورده­ های گوشتی (روش هیستوتکنیک و مولکولی)
  • آزمایشات پاتولوژی