• بخش میکروبی
  • آزمایشات میکروبی آب
  • کشت و جداسازی کلیه عوامل بیماری زای مختلف (دام­، طیور، آبزیان و زنبور عسل) و انجام آزمون آنتی بیوگرام
  • انجام آزمون های میکروبی مواد غذایی مختلف
  • انجام آزمون­ های قارچی