• بخش شیمی و آنالیز خوراک
  • تغذیه و جیره نویسی
  • انجام کلیه آزمون­های تجزیه خوراک دام و طیور